Vedbæk Vikingelaugs vedtægter

Vedbæk Vikingelaugs vedtægter 

1 Laugets navn og hjemsted
1.1    Laugets navn er Vedbæk Vikingelaug. Lauget er stiftet den 16. november 1975.

1.2    Laugets hjemsted er Rudersdal Kommune.

2 Formål
2.1    Laugets formål er at øge interessen for vinterbadning samt fremme det sociale samvær blandt medlemmerne af Lauget.

3 Tegningsregel
3.1    Lauget tegnes af Høvdingen i forening med et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog give Skatmester bemyndigelse til at disponere med hensyn til Laugets konti.

4 Medlemmer
4.1    Lauget optager en gang om året nye medlemmer fortrinsvis boende i Rudersdal Kommune. Medlemmer skal være fyldt 18 år, og tilgang må ske inden for de begrænsede rammer, som huset giver og besluttes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
Med medlemskabet følger et elektronisk nøglebånd til huset. Nøglebåndet, der er strengt personligt, er Laugets ejendom og returneres ved medlemskabets ophør. Bortkommet eller itu nøglebånd erstattes af medlemmet.

4.2    Badning kan foregå året rundt fra Laugets faciliteter på Vedbæk Nordstrand, hvor Rudersdal Kommune sørger for udvendig vedligeholdelse af bygningen.

4.3    Udmeldelse skal ske skriftligt via Laugets hjemmeside inden den nye sæsons begyndelse. Kontingentrestance kan medføre udelukkelse af Lauget, ligesom bestyrelsen har bemyn­dig­else til at udelukke medlemmer, som trods indskærpelse ikke overholder Laugets vedtægter og ordensregler, modarbejder Laugets formål og virke, opfører sig upassende eller på anden måde skader Lauget.

4.4    Lauget hæfter med sin formue, og medlemmer hæfter ikke for Laugets gæld.

5 Æresmedlemmer
5.1    Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer af Lauget. En ekstraordinær indsats for Lauget skal ligge til grund for udnævnelsen. Et æresmedlem har livslangt medlemskab uden kontingentbetaling.

6 Ordensregler
6.1    Bestyrelsen udarbejder en husorden for Asgaard. Husordenen fremgår af Laugets hjemmeside.

6.2    Færdsel til og fra badetrapperne foregår tilbørligt påklædt. Ved badning uden badetøj vises tilbørligt hensyn.

6.3    Badeanlægget sættes under medlemmernes beskyttelse, og uregelmæssigheder meddeles bestyrelsen. Rudersdal kommunes opslag for området er en del af Laugets vedtægter og Laugets ordensregler.

6.4    Badning sker på eget ansvar.

7 Dåb
7.1    Aktive medlemmer kan erhverve vikingebrev fra Vedbæk Vikingelaug ved at lade sig døbe ved den årlige dåb i januar. For at blive døbt skal medlemmet gennem afkrydsning i baderegistreringen på Laugets hjemmeside kunne bevise, at regelmæssig og jævnt fordelt badning har fundet sted minimum 60 gange inden for én fuld sæson fra første søndag i oktober til sidste søndag i april.

7.2    Der foretages også dåb af henholdsvis 10-års og 25-års jubilarer regnet fra den første Skjoldmø/Vikingedåb.

8 Regnskabsår og kontingent
8.1    Laugets regnskabsår går fra 1. juli til 30. juni. Ved indmeldelse betaler nye medlemmer et indmeldelsesgebyr. Medlemmerne betaler årskontingent. Indmeldelsesgebyr og årskontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

8.2    Årskontingentet opkræves omkring 15. september og skal være indbetalt senest 15. oktober på Laugets konto. Bestyrelsen fastsætter betalingsmåden.

8.3    Laugets regnskab revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt revisor. Generalforsamlingen vælger en for et år ad gangen revisorsuppleant, der kan træde i stedet for revisor i tilfælde af dennes forfald.

9 Gaver og arv
9.1    Gaver og arv, som tilfalder Vedbæk Vikingelaug, uden at der er bestemmelser om disses anvendelse, kan ikke anvendes til afholdelse af Laugets sædvanlige driftsudgifter men alene til etablering af faciliteter, aktiviteter af social karakter og lignende. Dette gælder også udbytter og renter. Forslag til den nærmere anvendelse forelægges for og vedtages af generalforsamlingen.

9.2    Sådanne aktiver samt afkast heraf skal anføres særskilt i regnskabet.

10 Bestyrelsen
10.1  Lauget ledes af en bestyrelse på 8 aktive medlemmer og består af:

  1. Høvdingen som vælges direkte af generalforsamlingen for 1 år
  2. Ypperstepræsten som vælges direkte af generalforsamlingen for 1 år
  3. 6 bestyrelsesmedlemmer som vælges for 2 år. Hvert år er 3 medlemmer på valg. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år. Udtræder et bestyrelsesmedlem inden udløbet af valgperioden, indtræder en suppleant i resten af det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode, og om nødvendigt forlænges suppleantens egen valgperiode.  

Medlemmer af bestyrelsen og suppleanter skal være døbt. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte: Runerister, Skatmester, Nøglemester og Listemester (systemansvarlig). Bestyrelsen udpeger desuden en Borg Mester, der sammen med et ligeledes udpeget Husråd har det daglige ansvar for Asgaard. Desuden
udpeger bestyrelsen en eller flere Pligthuggere.

10.2  Bestyrelsen kan efter behov nedsætte underudvalg, der står til ansvar over for bestyrelsen.

10.3  Driften af saunaen herunder åbningstider fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til anbefalinger eller pålæg fra myndigheder, herunder kommunen som bygningens ejer, samt under hensyn til andre forhold som f.eks. Laugets driftsbudget.

11 Afholdelse af bestyrelsesmøder
11.1  Høvdingen indkalder til bestyrelsesmøder efter behov, og når blot 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er til stede. Alle afgørelser sker ved simpelt stemmeflertal. Dog tæller Høvdingens stemme dobbelt i tilfælde af stemmelighed.

11.2  Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.

12 De Ældstes Raad
12.1  Bestyrelsen har til sin særlige støtte De Ældstes Raad, som skal hjælpe og vejlede i ceremonielle spørgsmål. De Ældstes Raad består af nuværende og tidligere Ypperste­præster og Høvdinge og kan suppleres med medlemmer med et særligt forhold til Laugets traditioner.

13 Generalforsamling
13.1  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Høvdingen aflægger beretning
  3. Skatmesteren aflægger beretning og forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Godkendelse af budget med fastlæggelse af indmeldelsesgebyr, kontingent og forventet antal medlemmer
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant.

13.2  Den ordinære generalforsamling indkaldes pr. e-mail og ved opslag i Asgaard senest 21 dage før sin afholdelse. Regnskab og budgetforslag for den kommende periode vedlægges. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt kandidatforslag til bestyrelsesvalg skal være Høvdingen i hænde senest 14 dage forinden. Sådanne forslag skal fremlægges til gennemsyn for medlemmerne 7 dage forinden generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der alene kan behandles på den ordinære generalforsamling, skal dog være Høvdingen i hænde senest den 30. juli og medtages i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

13.3  Senest 4 uger efter generalforsamlingen udfærdiges et referat, som underskrives af Runeristeren og Dirigenten. Referatet ophænges i omklædningsrum og Valhal indenfor samme frist.

14 Afstemning på generalforsamlingen
14.1  Generalforsamlingen er Laugets højeste myndighed. Den afgør ved simpelt stemmeflertal de forslag, der stilles den i henhold til dagsordenen. Dog kræver vedtægtsændringer mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

14.2  Stemmeret på generalforsamlingen har de medlemmer, som har betalt kontingent for sidste sæson.

14.3  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

14.4  Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

14.5  Afstemning sker skriftligt, når mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer forlanger det. Dette gælder dog ikke ved personvalg. Dog kræver vedtagelse af vedtægtsændringer at mindst 2/3 af de afgivne stemmer godkender forslaget, og flertallet skal udgøre mindst 10% af det samlede medlemstal. Udgør flertallet ikke mindst 10% af medlemsantallet, kan vedtægtsændringen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på den følgende ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling, dersom en sådan indkaldes, uanset hvor mange stemmer der afgives.

15 Ekstraordinær generalforsamling
15.1  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/4 af medlemmerne med 14 dages varsel skriftligt over for Høvdingen forlanger det med motiveret dagsorden. Indkaldelse sker med mindst 8 dages varsel.

15.2  Senest 4 uger efter den ekstraordinære generalforsamling udfærdiges et referat, som underskrives af Runeristeren og Dirigenten. Referatet ophænges i omklædningsrum og Valhal indenfor samme frist.

16 Opløsning af Lauget
16.1  Beslutning om Laugets opløsning og anvendelse af Laugets formue og ejendele kan kun tages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede. Der kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer, for at opløsning af Lauget kan finde sted.

16.2  Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkaldes til ny generalforsamling med 14 dages varsel, hvor bestemmelse kan tages med ovennævnte stemmemajoritet uanset antal fremmødte medlemmer.

Godkendt på Generalforsamlingen d 17. september 2023